Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

tokhal

June 24 2015

tokhal
Zgadzam sie !

March 10 2015

4842 b2c7
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
tokhal
Zawsze mam tę odrażającą chęć, by być czymś więcej niż człowiekiem.
— David Bowie
Reposted fromdyspnea dyspnea viaRecklessKid RecklessKid
3098 30b2

tberdi:

Every living person on this planet has their own unique pair of eyes. Each their own universe.

I Origins (2014)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaRecklessKid RecklessKid
4198 1b1f 500
Reposted fromslutcoven slutcoven viaRecklessKid RecklessKid
tokhal

to
nie my
krzykniemy
miłość

my to
krzyk niemy
my
toniemy

— katarzyna wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
tokhal
Miłość to takie coś, czego nie ma. To takie coś, co sprawia, że nie ma litości. To tak, jakby budować dom i palić wszystko wokół. Miłość to jest słuchanie pod drzwiami, czy to jej buty tak skrzypią po schodach. Miłość jest wtedy, kiedy do czterdziestoletniej kobiety wciąż mówisz moja maleńka i kiedy patrzysz, jak ona je, a sam nie możesz nic przełknąć. I wtedy, kiedy nie zaśniesz, zanim nie dotkniesz jej brzucha. Miłość jest wtedy, kiedy stoicie pod drzewem, a ty marzysz o tym, żeby się przewróciło, bo będziesz mógł ją osłonić.
— Leon - Bogusław Linda, Sara
Reposted fromrol rol
tokhal
1841 61f1 500
Reposted fromrol rol
tokhal
3950 eb37 500
Reposted fromrol rol
tokhal
4922 3941 500
Świrszczyńska. 
Reposted fromrol rol
tokhal
5937 0474
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
tokhal
3061 ba6a 500
Antonio Mora
Reposted fromrol rol
tokhal
4310 4417
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
tokhal
9381 660f 500
Reposted fromskrawekmegoserca skrawekmegoserca viarol rol
tokhal
tokhal
Gra się takimi kartami, jakie się ma, nawet jeśli są kiepskie.
— Camilla Läckberg – Kaznodzieja
tokhal
tokhal
tokhal

To była właśnie ta dziewczyna,
na którą czekałbyś i wiek.
A ona z innym szła do kina.
I była zima, padał śnieg.

— z listu do A. Osieckiej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl